Doriți să rezolvați simplu și ușor un conflict?

Biroul de mediator este un loc deschis și confidențial în care puteți vorbi despre conflictul dumneavoastră.
Mediatorul nu judecă, nu decide și nu caută vinovați. El vă ajută să găsiți împreună cea mai bună soluție pentru ambele părți, fără a ajunge în instanță, păstrând relațiile, protejându-vă viața privată sau afacerea și economisind timp și bani. Decizia aparține în totalitate părților implicate în conflict.

Ce este medierea?

 • Medierea reprezintă o modalitate facultativă de soluționare a conflictelor pe cale amiabilă, cu ajutorul unei terțe persoane specializate în calitate de mediator, în condiții de neutralitate, imparțialitate și confidențialitate.
 • Medierea se bazează pe încrederea pe care părțile o acordă mediatorului, ca persoană aptă să faciliteze negocierile dintre ele și să le sprijine pentru soluționarea conflictului, prin obținerea unei soluții convenabile reciproc, eficiente și durabile.
 • Activitatea de mediere se înfăptuiește în mod egal pentru toate părțile, fără deosebire de rasă, culoare, naționalitate, origine etnică, limbă, religie, sex, opinie, apartenența politică, avere sau origine socială.
 • Medierea este o activitate de interes public.

Avantajele medierii:

 • Rambursarea taxei de timbru – în situația în care părțile ajung la un acord în urma ședinței de mediere, pot solicita instanței de judecată rambursarea taxei judiciare care a fost achitată, cu excepția cazurilor în care conflictul soluționat pe calea medierii este legat de transferul dreptului de proprietate, constituirea altui drept real asupra unui bun imobil, partaje și cauze succesorale.
 • Rambursarea onorariului – conform prevederilor în vigoare, persoanele care realizează venituri cuprinse între 500-800 de lei pot beneficia de restituirea în tot sau în parte a sumelor plătite cu titlu de onorariu mediatorului. Potrivit art. 20 din OUG. 51/2008 privind ajutorul public judiciar, persoana care îndeplinește condițiile prevăzute la art. 8 alin. (1) sau (2) din ordonantă va putea beneficia de restituirea taxelor de timbru și a sumelor acordate cu titlu de onorariu de mediator, dacă se vor încadra în condițiile stabilite de art. 8 din OUG 51/2008 și, foarte important, dacă vor apela la mediere înainte de declanșarea procesului civil, dar și după declanșarea acestuia, însă înainte de prima zi de înfățisare.
 • Costurile reduse față de o procedură judiciară – legea prevede o anumită taxă de timbru pentru a introduce o acțiune în justiție. La aceasta se adaugă taxele pentru copierea actelor din dosar, taxele pentru promovarea căilor de atac, onorariile destinate avocaților pentru fiecare cale promovată. În situația în care judecătorii comit erori, procesul trebuie rejudecat de o instanță superioară. Într-o atare situație este dificil de estimat cât de mari vor fi cheltuielile totale ale unui justițiabil. Medierea are costuri infinit mai mici, care se pot cunoaște sau estima clar de la bun început.
 • Durata de soluționare mult redusă – medierea permite o importantă economie de timp și evitarea stresului generat de un litigiu derulat în fața instanței de judecată, unde procesele durează un timp relativ îndelungat. Prin mediere se ajunge, de regulă, la o soluție în doar câteva ore. Cele mai multe cazuri se rezolvă în cadrul unei singure ședințe.
 • Soluția rezultată în urma medierii este de tip câștig-câștig – medierea se fundamentează pe principiul win-win, principiu în conformitate cu care fiecare dintre părți are ceva de câștigat și nu există învinși. Părțile decid singure modalitatea de soluționare prin negociere directă asistată, alegând, cu siguranță, o soluție convenabilă reciproc în baza propriilor interese și nevoi. Medierea permite găsirea de către părți, cu ajutorul mediatorului, a unei soluții creative și eficiente de rezolvare a conflictului prin care nimeni nu pierde, toate părțile câștigă.
 • Confidențialitate asupra procesului – în comparație cu instanța de judecată, unde un număr variabil de persoane pot cunoaște aspecte importante cu privire la conflictul în care sunt implicate părțile și, implicit, la viața privată a acestora sau la business-ul pe care îl desfășoară, prin mediere părțile evită să-și facă publice problemele, beneficiind de garanția deplinei confidențialități din partea tuturor celor implicați. Obligația de confidențialitate subzistă și după finalizarea procedurii de mediere, indiferent de modul de finalizare, fiind nelimitată în timp.
 • Părțile decid singure asupra modului de soluționare a disputei – în principiu, părțile pot lua decizii mai bune cu privire la soluționarea conflictului decât o autoritate din afară și tind să respecte acordul când sunt direct responsabile pentru rezultatul negocierilor.
 • Flexibilitatea procedurii – ședința de mediere este stabilită în funcție de programul părților, spre deosebire de instanța de judecată, unde părților le este impus a se prezenta într-o dată specifică și la o anumită oră. Medierea oferă părților oportunitatea de a stabili singure, în acord cu programul lor, data și ora când se va desfășura ședința de mediere, desigur în acord cu programul mediatorului la care apelează.
 • Părțile au control total asupra procesului – prin mediere părțile pot să negocieze toate aspectele prin care conflictul poate să fie soluționat. Sunt libere să stabilească ele însele termene, condiții, modalități și să stabilească, în funcție de posibilitățile și necesitățile fiecăruia, soluția perfectă.
 • Medierea este o procedură privată.
 • Medierea păstrează relațiile dintre părți.
 • Medierea are o rată mare de succes – în 2011, aproximativ 1500-2000 de dosare au fost retrase din instanță, în urma soluționării lor prin mediere. În Statele Unite ale Americii, stat cu tradiție în mediere, doar 10% dintre conflicte ajung în instanțe, restul rezolvându-se prin mediere. De asemenea, în Italia, timp de 12 luni cât medierea a fost obligatorie, au avut loc 150.000 de medieri obligatorii. Rata de succes a fost de aproximativ 49%.

Conflictele/Litigiile supuse medierii:

Dreptul civil – litigii privind posesia, granituirea, stramutarea de hotare, precum și în orice alte litigii care privesc raporturile de vecinătate și litigii civile a căror valoare este sub 50.000 lei, cu excepția litigiilor în care s-a pronunțat o hotărâre executorie de deschidere a procedurii de insolvență, a acțiunilor referitoare la Registrul Comerțului și a cazurilor în care părțile aleg să recurgă la procedurile prevăzute la art. 999-1018 din Codul de procedură civilă.

Dreptul penal - sunt avute în vedere infracțiunile pentru care acțiunea penală se pune în mișcare la plângerea prealabilă a persoanei vătămate și împăcarea părților înlătură răspunderea penală, după formularea plângerii, dacă făptuitorul este cunoscut sau a fost identificat, cu condiția ca victima să își exprime consimțământul de a participa la ședința de informare împreună cu făptuitorul.

Dreptul muncii - litigiile de muncă izvorâte din încheierea, executarea și încetarea contractelor individuale de muncă.

Dreptul familiei - neînțelegerile care țin de continuarea căsătoriei, partajul de bunuri comune, exercițiul drepturilor părintești, stabilirea domiciliului copiilor, contribuția părinților la întreținerea copiilor sau orice alte neînțelegeri care apar în raporturile dintre soți cu privire la drepturi de care ei pot dispune potrivit legii.

Dreptul consumatorului – când se invocă existența unui prejudiciu ca urmare a achiziționării unui produs sau unui serviciu defectuos, a nerespectării clauzelor contractuale ori garanțiilor acordate, a existenței unor clauze abuzive cuprinse în contractele încheiate între consumatori și operatorii economici ori a încălcării altor drepturi prevăzute în legislația națională sau a Uniunii Europene în acest domeniu.

În condițiile angajării răspunderii profesionale - cauzele de malpraxis, în măsura în care prin legi speciale nu este prevazută o altă procedură.

Nu pot face obiectul medierii drepturile strict personale, cum sunt cele privitoare la statutul persoanei, precum şi orice alte drepturi de care părţile, potrivit legii, nu pot dispune prin convenţie sau prin orice alt mod admis de lege.

Etapele medierii:

Pasul 1

Solicitarea de mediere din partea unuia din cei implicați
Aceasta se face în scris, poștal sau electronic, telefonic sau direct la biroul mediatorului.
Se completeaza formularul (Cerere de mediere 1) când cererea e făcută de o singură parte și  (Cerere de mediere 2) când cererea e făcută de ambele părți.

Pasul 2

Contactarea celeilalte părți
Se încheie un contract de premediere (Model contract de premediere) și mediatorul contactează  cealaltă parte.
Dacă cea de-a doua parte refuză medierea sau nu răspunde invitației la mediere timp de 15 zile, mediatorul eliberează primei părți un Proces-Verbal de neprezentare la informare.

Pasul 3

Ședința de informare Gratuită
Dacă cea de-a doua parte acceptă medierea se stabilește o ședință de informare a avantajelor medierii care este GRATUITĂ. La sfârșitul ședinței se eliberează Certificatul de informare.

Pasul 4

Medierea
Dacă părțile acceptă să își resolve conflictul prin mediere, se semnează Contractul de mediere și medierea propriu-zisă poate să înceapă.
Pe parcursul medierii voi  urma o procedură care va ajuta părțile să ajunga la cel mai bun rezultat pe termen lung.

Pasul 5

Încheierea medierii.
La sfârșitul medierii se redactează și semnează Acordul de mediere  care reprezintă doar soluția părților, și Procesul-verbal de închidere a medierii.

Acordul de mediere reprezintă actul  final care se redactează de către mediator în urma procesului de mediere, act care consfințește soluția la care au ajuns  părțile. Acordul de mediere are putere de lege între părți. Forța juridică a unui ACORD DE MEDIERE, este cea a unui contract bilateral, în care părțile se obligă să facă, să dea, sau să execute ceva. Acordul de mediere este valid, valabil și viabil încă din momentul semnării lui, și produce efecte juridice din acel moment.

Modele/Acte

Cerere pentru o parte
Cerere pentru ambele părți
Model contract de premediere
P-V de neprezentare la informare
Certificatul de informare
Model contract de mediere
Model acord de mediere
P-V de închidere a medierii

Onorarii:*

Conform art. 26 din Legea 192/2006:
(1) Mediatorul are dreptul la plata unui onorariu stabilit prin negociere cu părţile, precum şi la restituirea cheltuielilor ocazionate de mediere.
(2) Onorariul trebuie să fie rezonabil şi să ţină cont de natura şi de obiectul conflictului.
(3) Pentru activitatea de informare şi consiliere a părţilor cu privire la procedura medierii şi avantajele acesteia, îndeplinită potrivit legii anterior încheierii contractului de mediere, mediatorul nu poate pretinde onorariu.

Nr. Serviciu Descriere Onorariu (lei)**
1 Prezentare informații legate de mediere și avantajele acesteia Etapa de informare despre mediere în general, se desfașoară pe parcursul a 20 de minute, 10 minute fiind prezentarea de către mediator, iar 10 minute fiind răspunsuri la întrebările părții care solicită informarea Gratuit
2 Solicitare mediere de către o parte Reprezintă costuri ocazionate de deschiderea dosarului de caz, de gestionarea lui și de arhivare. Se plătește o singură dată și include cheltuielile legate de corespondența cu cealaltă parte în vederea invitării la mediere 150
3 Redactarea și completarea contractului de mediere Se realizează înaintea sedințelor de mediere Gratuit
4 Ședință de mediere cu ambele părți Costul ședinței de mediere, în cadrul Biroului de Mediere, la care participă toate părțile implicate în conflict. 200-400/ora
5 Comision de succes Contractul poate prevedea un comision de succes raportat la taxa de timbru corespunzătoare tipului de litigiu și a valorii bunurilor în litigiu 25% din taxa de timbru aferentă

* reprezintă onorariile practicate în marea majoritate a cazurilor. Dacă litigiul este mai complex, mediatorul poate conveni cu părțile un alt nivel al onorariilor.
** nu se percepe TVA
Cheltuielile suplimentare efectuate în cadrul activității de mediere, cum ar fi angajarea unor experți, vor fi suportate de către părți. Acestea vor fi detaliate într-o anexă la contractul de mediere.

DATE
CONTACT

+40 (0) 758 141 107
dragos@mediatorcds.ro
București